Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vzpomínka na emeritního profesora p. Alexandera Linczényiho, CSc.

Prof. Linczényi nás navždy opustil 17.9. 2019 vo veku 87 rokov.

Svoj život prežil do posledného okamihu veľmi aktívne a plnohodnotne. Pár dní pred svojou smrťou sa ešte zúčastnil medzinárodného sympózia Economy & Bussines v Bulharskom Burgase, kde prezentoval svoje progresívne myšlienky v príspevku „Kreatívne manažérstvo kvality – perspektíva pre malé a stredné podniky“.

Prof. Linczényi je akademickej obci, ale i odbornej verejnosti známy ako jeden z priekopníkov manažmentu kvality v bývalom Československu a neskôr bol považovaný za otca kvality na Slovensku. V akademickom prostredí pracoval od roku 1954. Bol súčasníkom a spolupracoval s takými odborníkmi v oblasti kvality ako boli Juran, Feigenbaum, p. prof. Egermayer, p. Anežka Žaludová, p. Viktor Seitschek – prezident Európskej organizácie pre kvalitu, p. prof. Jurij Gusakov  a mnohí ďalší medzinárodne uznávaní predstavitelia kvality. Pán profesor Linczényi 17 rokov pôsobil vo výkonnom výbore Európskej organizácie pre kvalitu, kde  zastával  6 rokov funkciu viceprezidenta Európskej organizácie pre kvalitu pre vtedajší východný blok. 10 rokov bol predsedom Slovenského komitétu pre kvalitu a 15 rokov Československého komitétu pre kvalitu. Tieto organizácie sa časom transformovali na Slovenskú spoločnosť pre kvalitu a Českú společnost pro jakost. Bol taktiež aktívnym členom Zväzu vedeckotechnickej spoločnosti. Počas svojej odbornej praxe spolupracoval ako konzultant s viacerými slovenskými i českými firmami ako napr. Slovnaft, Chemosvit, ZVL, Tatrasvit, Lodenice Komárno, Letecké opravovne Trenčín, Železničné opravovne Poprad, Gumotex Břeclav, Fatra Napajedla a ďalšie.

prof. Linczéniy - Národná cena za jakost ČR

Prof. Linczényi bol jedným zo zakladateľov súčasnej Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, kde zastával významné funkcie ako prodekan a vedúci katedry. Vo funkcii vedúceho katedry manažmentu kvality na STU so sídlom v Bratislave pôsobil viac ako 40 rokov. Ako prvý založil na technických univerzitách na Slovensku študijný odbor Inžinierstvo kvality a Katedru manažmentu kvality. Počas svojej pedagogickej činnosti vychoval veľké množstvo odborníkov v oblasti kvality, ktorí v súčasnosti zastávajú významné posty či už ako rektori, profesori, docenti, alebo riaditelia firiem v SR, ale i v zahraničí. Pán profesor je autorom a spoluatorom mnohých vedeckých monografií a učebníc  ako napr. Inžinierska štatistika, Manažérstvo kvality, Dištančné vzdelávanie pre manažérov kvality, Profesionál kvality, učebnica Manažérstvo kvality na stredných odborných školách a mnohých ďalších. Publikoval viac ako 400 článkov v domácich a zahraničných časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách, sympóziách a kongresoch napr. v Austrálii, Číne, Izraeli, Grécku, Bulharsku, Maďarsku, Estónku, Portugalsku, Francúzsku, Turecku, Poľsku, ČR, Chorvátsku, Čiernej Hore, Nemecku, Holandsku atď. Pravidelne sa zúčastňoval  na kongresoch organizovaných Európskou organizáciou pre kvalitu. Jeho prednášky, ako sám s obľubou hovoril, boli „kacírske“. Poukazoval vždy na nepresnosti, ktoré sa v manažmente kvality vyskytovali a nakoľko bol vo svojej podstate vizionár, udával trendy, kadiaľ by malo manažérstvo kvality smerovať a na čo by mal byť kladený dôraz v kontexte na meniace sa prostredie. Odsudzoval tzv. Q business, ktorý sa v oblasti manažmentu kvality v poslednom období rozmohol a preto vždy jeho vyjadrenia vyvolávali búrlivú diskusiu. Čas však ukázal, že mal pravdu a mnohí poprední odborníci si už zobrali jeho myšlienky za svoje a šíria ich ďalej.

V neposlednom rade musíme spomenúť i vedecko-výskumnú činnosť pána profesora Linczényiho. Je autorom myšlienky ekonomických východísk pre manažment kvality a vo svojom výskume sa zaoberal kreovaním indikátorov a ukazovateľov rentability kvality. Za svoje vedecké výstupy bol  v roku 2005 ocenený prezidentom SR titulom Vedec roka a podobne mu bolo v roku 2015 udelené vyznamenanie prezidentom SR a predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  za celoživotný prínos v oblasti manažmentu kvality. Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti Svetového dňa kvality taktiež pána profesora ocenila za jeho celoživotné dielo v predmetnej oblasti. Pán profesor je držiteľom viacerých významných štátnych vyznamenaní a ocenení. To len podčiarkuje jeho erudovanosť a uznanie odbornou verejnosťou.

Prof. Linczényi bol však predovšetkým uznávaný šéf, pracovitý kolega a priateľ, ktorý nikdy nesklame. Charakteristický bol aj svojim humorom a nadhľadom. Svoj život prežil plnohodnotne a tvorivo. Rád diskutoval so svojimi študentmi i kolegami a vysvetľoval im význam kvality pre život. Rád sa zúčastňoval odovzdávania Národnej ceny za kvalitu ČR na Pražskom hrade, kde ho kolegovia z Českej společnosti pro jakost pravidelne pozývali. Vnímal to ako stretnutie priateľov  - priateľov kvality.

prof. Linczényi-2

Čest jeho památce.