Autor: Jiří Plura
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2001.

Kniha se zaměřuje na ucelený výklad postupů a nejdůležitějších metod a nástrojů plánování a neustálého zlepšování jakosti. Jsou vysvětleny principy metod, uvedeny postupy jejich použití, včetně omezujících podmínek a je diskutována interpretace dosažených výsledků. Jsou analyzovány vhodné aplikace metod a uvedeny praktické příklady. Jedná se o původní zpracování uvedené problematiky, jež se opírá o nejnovější poznatky v dané oblasti a praktické zkušenosti autora.

První dvě kapitoly - „Plánování jakosti“ a "Neustálé zlepšování jakosti“ - jsou věnovány významu těchto aktivit, jejich vazbám na požadavky na systémy managementu jakosti a používaným metodickým postupům. Pozornost je mimo jiné věnována postupům zdokonaleného plánování jakosti výrobků, různým přístupům k neustálému zlepšování jakosti, metodice zlepšování Quality Journal, strategii Six Sigma a metodice řešení problémů Global 8D. Třetí kapitola knihy je věnována metodě QFD, která představuje strukturovaný přístup pro stanovení požadavků zákazníka a jejich transformaci do dalších stádií plánování jakosti produktů a procesů. Jsou uvedeny používané aplikace metody QFD (Dům jakosti, čtyřmaticový přístup, matice matic) a postupy zpracování a kvantitativního vyhodnocení. Čtvrtá kapitola se zabývá problematikou přezkoumání návrhu, které představuje systematické zkoumání návrhu prováděné s cílem vyhodnotit jeho způsobilost plnit požadavky na jakost, identifikovat problémy, pokud existují, a navrhnout postup jejich řešení. Pátá kapitola knihy je věnována metodě FMEA, která je velice efektivní metodou prevence nejakosti, založenou na týmové analýze možností vzniku vad u posuzovaného návrhu výrobku nebo procesu, ohodnocení jejich rizika a návrhu a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti. Je uveden detailní postup zpracování FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu. Šestá kapitola se zabývá metodou analýzy stromu poruchových stavů (metoda FTA). Jsou uvedeny principy metody a postup zpracování a vyhodnocení. Sedmá kapitola knihy je věnována problematice hodnocení způsobilosti procesů a výrobních zařízení. Detailně je zpracován praktický postup hodnocení způsobilosti procesu, jsou analyzovány používané indexy způsobilosti a jejich vypovídací schopnost a jsou uvedeny postupy odhadu očekávaného výskytu neshodných výrobků. Pozornost je věnována postupům v případě nedodržení omezujících podmínek, intervalovým odhadům indexů způsobilosti a způsobům hodnocení způsobilosti v případě neměřitelných znaků jakosti. Osmá kapitola knihy se zabývá analýzou systémů měření. Jsou definovány základní statistické vlastnosti systémů měření a detailně rozpracovány postupy hodnocení systémů měření pomocí indexů způsobilosti a hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (R&R analýza). Devátá kapitola je věnována skupině sedmi nových nástrojů managementu jakosti: afinitnímu diagramu, diagramu vzájemných vztahů, systematickému diagramu, maticovému diagramu, analýze údajů v matici, diagramu PDPC a síťovému grafu. Jsou uvedeny jejich principy, postupy použití a příklady praktických aplikací. Desátá kapitola knihy se zabývá skupinou sedmi základních nástrojů managementu jakosti: vývojovým diagramem, diagramem příčin a následku, formulářem pro sběr údajů, Paretovou analýzou, histogramem, bodovým diagramem a regulačním diagramem. Rovněž zde jsou uvedeny jejich principy, postupy použití a příklady praktických aplikací.

Kniha je určena širokému spektru odborníků, působících v oblasti managementu jakosti, pracovníkům podílejícím se na zavádění, udržování a neustálém zlepšování systémů managementu jakosti, pracovníkům předvýrobních etap, vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, studentům oboru řízení jakosti a dalších technických a ekonomických oborů a všem, kteří usilují o dosažení spokojenosti zákazníků a co nejlepší výsledky podnikání.