Autor: Jaroslav Nenadál
Vydavatelství: Management Press, Praha, 2006.

Jedním z principů moderního managementu je i zásada rozvoje vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli. Tato zásada je definována jak v souboru norem ISO ř. 9000, tak i v koncepci různých modelů excelence.

Kniha vychází z poznání, že v českém prostředí je uvedený princip jen velmi málo systémově rozpracován do každodenních aktivit organizací a že v praxi jsou vztahy mezi odběrateli a dodavateli často velmi napjaté, nekorektní a zatížené mnohými stereotypy a předsudky. V jednotlivých kapitolách jsou charakterizovány základní procesy managementu partnerství s dodavateli, jako např.:

 • uplatňování politiky a strategie vztahů s dodavateli,
 • definování požadavků na dodávky a dodavatele,h
 • hodnocení a výběru dodavatelů,
 • společné plánování a poskytování technické pomoci dodavatelům,
 • posuzování vyzrálosti systémů managementu u dodavatelů,
 • ověřování shody dodávek,
 • společné projekty zlepšování,
 • opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů,
 • komunikace a motivace dodavatelů,
 • administrativa v programech partnerství s dodavateli
 • postupy zavedení a rozvoje programů partnerství s dodavateli.

Každá z kapitol je vždy doprovázena případovou studií a příklady z praxe, které ilustrují na konkrétních případech obecně platné postupy. Svým pojetím kniha velmi významně překračuje rámce tradičně chápaných procesů nakupování a vytváří základnu pro novou kvalitu vztahů mezi obchodními partnery.

Kniha je určena všem manažerům organizací jakéhokoliv zaměření a velikosti, kteří se podílejí na rozvoji systémů řízení, včetně rozvoje procesů nákupu a dodávání.