Autor: Růžena Petříková a kol.
Vydavatelství: DTO, Ostrava, 2006.

V současnosti se stěžejní podmínkou úspěšnosti podnikání stává nejen národně, ale velmi často i mezinárodně srovnatelná úroveň znalostí a dovedností lidí – zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti. Proto bude tato publikace opakovaně věnována aktuálním novinkám v oblasti rozvoje a řízení lidí, tentokráte s podtextem „Multikulturní dimenze podnikání“. Tato orientace je zvolena záměrně, neboť základní povědomí o kulturní dimenzi fúzujících zahraničních společností je chabé. Zatímco v zahraničí je tato stránka „soužití“ studována s rostoucí intenzitou, u nás jde o disciplínu dosud značně podceňovanou, zejména pak pokud jde o úroveň praktického podnikání. I pro české podniky se však velmi brzy stane nutností to, co je nejen pro velké nadnárodní koncerny, ale v současnosti i pro každou excelentní firmu nezbytné už dnes. Zkrátka, je zapotřebí si uvědomit, že kulturní rozdíly zde jsou, a nezbývá než je respektovat, což znamená mít o nich alespoň základní povědomí. Dokonce to došlo tak daleko, že někteří odborníci na management tvrdí, že rozhodující kompetencí manažera zítřka nebudou ani tak jeho odborné znalosti a dovednosti, ale spíše schopnost přizpůsobit se lidem často zcela odlišných kultur (detailněji kapitola „Interkulturní komunikace“).

Jak dokumentuje sám název „Lidé v celopodnikovém řízení“, celá publikace jde výrazně nad rámec prostých izolovaných systémů řízení, ba dokonce i nad rámec samotných integrovaných systémů řízení (IMS), kterými chápeme známou triádu QMS – EMS – OH/SAS. Neodmyslitelnou součástí budou proto kapitoly zabývající se mimořádným významem informace a komunikace pro zabezpečení synergie, neboť přímá a otevřená komunikace, v současnosti zakotvena v těch nejaktuálnějších standardech a dokumentech EU, je často tou jedinou cestou řešení řady problémů nejen mezi jednotlivými státy, kulturami, ale především i vně a uvnitř našich podniků a firem. To pak samozřejmě znamená zmínit se o všech souvisejících aspektech řízení napříč podnikovým spektrem, ať už se jedná o problematiku manažerského rozhodování, mezilidských vztahů v podnikání, společenské odpovědnosti organizací, trvale udržitelného rozvoje, nových přístupů k pracovní motivaci, v neposlední řadě pak rovněž o problematiku korupce a etiky v podnikání, apod.

Kniha je určena nejen všem podnikovým manažerům, personalistům, ale rovněž pedagogům, lektorům, studentům našich VŠ a univerzit.