Autoři: Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský, David Vykydal
Vydavatelství: DT Ostrava, 2005, Ostrava.

Výtah z lektorského posudku

Moderně pojímané systémy managementu jakosti jsou založeny na využívání informací. Kromě základních informací o podmínkách a průběhu procesů realizace produktů a informací o parametrech produktů stále častěji vyžadují doplňující informace týkající se výkonnosti systému, výkonnosti procesů, výkonnosti dodavatelů, výkonnosti konkurence. Dále informace týkající se spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti zaměstnanců, efektivnosti zlepšování apod.

Čtenář v předložené publikaci získá téměř kompletní a vyčerpávající informaci o problematice měření/vyhodnocování v systémech managementu jakosti uzpůsobenou pro praktické použití. Za užitečné pokládám doporučení pro realizaci, popř. zkušenosti s realizovaným měřením/vyhodnocováním, uvedená v závěru jednotlivých kapitol.

Za významný přínos považuji zařazení problematiky Sebehodnocení do obsahu publikace. Autorům se podařilo výstižným způsobem přiblížit metodiku a možnosti tohoto velmi účinného, zatím ale v praxi ne příliš využívaného, komplexního způsobu měření a hodnocení činnosti organizace.

Hodnocení způsobilosti procesů a výkonnosti procesů s ohledem na dosahovanou jakost, již samo o sobě dává tušit, že čtenáři poskytuje téměř vyčerpávající přehled o současných možnostech hodnocení výkonnosti procesů. Tato kapitola je doplněna rozsáhlým seznamem použité literatury, z nichž autoři při zpracování této kapitoly čerpali.

Závěrem konstatuji, že publikací "Metody a procesy měření v systému managementu jakosti" autorů Katedry kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava pod vedením prof. Nenadála, se čtenáři dostává do rukou hodnotná pomůcka sloužící k usnadnění zavedení měření v systémech managementu jakosti do technické praxe.

Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

Tuto učebnici si můžete objednat přímo e-mailem na adrese:
dtostrava@dtostrava.cz 
nebo 
Helena Ličková
Dům Techniky Ostrava spol. s r.o.
Mariánské náměstí 5
709 28 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 596 625 451