Autoři: Růžena Petříková a kol.
Vydavatelství: Professional publishing, 2010

V současnosti se stěžejní podmínkou úspěšnosti podnikání stává nejen národně, ale velmi často i mezinárodně srovnatelná úroveň znalostí a dovedností lidí – zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti, doprovázející každou výraznější změnu podnikového klimatu. Dnes již existuje řada příkladů, kdy organizace úspěšně zavádějí do svých procesů nejrůznější prvky znalostního managementu (tedy knowledge managementu, česky také managementu znalostí či řízení znalostí, jak se tento obor v literatuře také označuje), i když je zapotřebí si se vší důraznosti uvědomit, že v této oblasti lze zásadnějších přínosů dosáhnout až na základě synergického efektu, kdy se různé aktivity v oblasti znalostního managementu podporují, a tím umocňují navzájem. Už není výjimkou, že nejedna z excelentních společností, ty české nevyjímaje, demonstruje svůj úspěch právě díky vhodné integraci sdílení znalostí, chytrých praktik a dalších podpůrných metod, technik, technologií. Na praktických příkladech postupně uvidíte, že to není vždy jednoduchá cesta.