Autor: Prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.

Učebnice přináší všechny podstatné informace o dvou nejdiskutovanějších strategiích posledních let: o strategii Six Sigma, která je hitem posledních let v řízení největších podniků v USA a Balanced Scorecard, metodiky sestavení, zavádění, řízení a hodnocení strategického plánu rozvoje organizace, který má vést k řádovému zlepšení finančního stavu organizace. Tato metoda umožňuje komplexní hodnocení současného i budoucího stavu a to včetně organizací, poskytujících služby. Učebnice je psána stručně a velmi přehledně: obsahuje výklad nejdůležitějších pojmů, jejich ilustrace na grafech nebo příkladech, přehled nejvýznamnějších metod a nástrojů, používaných v Six Sigma, řešené ilustrační příklady, kontrolní otázky a test u každé kapitoly.

Hypertextová forma knihy (CD) byla volena z několika důvodů:

a) umožňuje připojit k učebnici demoverze programů,
b) může být každoročně aktualizována o nejnovější poznatky, které doplní metody a nástroje, uvedené v této knize,
c) umožňuje zařadit za každou kapitolou interaktivní testy, aby si čtenář udělal představu, jak učební text zvládl,
d) umožňuje přejít od textu k Excelu a řešit zadané úlohy,
e) umožňuje využít CD pro školení.

Struktura učebnice

Učebnice je sestavena tak, aby mohl zájemce získat rychle potřebné znalosti. 
Členění učebnice:

1. Základní informace
1.1 Co je Six Sigma
1.2 Co přinese Six Sigma
1.3 Co vyžaduje zavedení Six Sigma
1.4 Infrastruktura Six Sigma
1.4.1 Co znamená zavedení Six Sigma
1.4.2 Jak se provádí změny procesu
1.4.3 Infrastruktura Six Sigma
1.4.4 Kdo zabezpečuje implementaci Six Sigma
1.4.5 Řízení projektu Six Sigma
1.4.6 Finanční analýza procesu

Tato část je věnována výkladu základních pojmů, principů a srovnání Six Sigma s některými známými metodami. Diskutuje se také, kdo konkrétně provádí implementaci Six Sigma, kolik pracovníků je potřeba a jakou přípravu by měli absolvovat. 
V dalších kapitolách se pak popisuje, jaké nástroje používá Six Sigma a jaký je metodický postup zavádění Six Sigma.

2. Nástroje Six Sigma
2.1 Význam měření
2.2 Vybrané nástroje Six Sigma
2.2.1 Vývojový diagram / Mapa procesu
2.2.2 Matice příčin a následků
2.2.3 Analýza systému měření (R&R)
2.2.4 Hodnocení způsobilosti
2.2.4.1 Program Capa (demoverze)
2.2.4.2 Deset chyb při hodnocení způsobilosti v grafech a příkladech
2.2.5 FMEA
2.2.6 Speciální metriky
2.2.7 DOE
2.2.8 Kontrolní plány
2.3 Přehled nástrojů Six Sigma
2.4 Harmonogram tvorby Six Sigma
2.4.1 Etapy zavádění Six Sigma
2.4.2 Posloupnost hlavních kroků při zavádění Six Sigma

Strategie Six Sigma používá jen ty nástroje, které vedou rychle a účinně k řešení problémů. Řadu dosud používaných metod vynechává, ty nejúčinnější však využívá v plné šíři a hloubce. Kromě toho zavedla některé specifické prostředky a ukazatele měření jakosti. 
O těchto nástrojích pojednává druhá kapitola.

3. Metodika zavádění Six Sigma
3.1 Výkonné vedení
3.2 Soustředěnost na zákazníka
3.3 Strategické cíle
3.4 Projektový plán
3.5 Výběr pracovníků
3.6 Měření
3.7 Kultura organizace
3.8 Komunikační plán
3.9 Plánování
3.10 Prezentace výsledků
3.11 Vzdělávání pracovníků

Protože úspěšnost zavedení Six Sigma závisí na řadě faktorů, jsou ve třetí kapitole vyjmenovány ty, které jsou považovány za klíčové. Jsou seřazeny v pořadí podle důležitosti.

4. Balanced Scorecard
4.1 Co je BSC
4.2 Obecné principy budování BSC
4.3 Finanční perspektiva
4.4 Zákaznická perspektiva
4.5 Perspektiva interních procesů
4.6 Perspektiva učení se a růstu

Bližší informace: josef.tosenovsky@vsb.cz

Cena učebnice je 630 Kč včetně DPH + poštovné.

Tuto učebnici si můžete objednat přímo e-mailem na adrese:
dtostrava@dtostrava.cz 
nebo 
Helena Ličková
Dům Techniky Ostrava spol. s r.o.
Mariánské náměstí 5
709 28 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 596 625 451