Chemická metalurgie

Popis

Doktorský studijní obor Chemická metalurgie je vnímán jako moderní vědní obor multidisciplinárního a interdisciplinárního charakteru. Je orientován zejména na chemické aspekty procesů přípravy kovových materiálů. Zahrnuje studium procesů vedoucích k získávání kovů z primárních a sekundárních surovin, studium procesů výroby železných i neželezných slitin a také ekologické aspekty dopadů metalurgické produkce na životní prostředí. Vychovává špičkové odborníky s tvůrčí invencí, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi prokazují hluboké a systematické znalosti z fyzikálně-chemických aspektů v oblasti progresivních technologií přípravy materiálů. Hluboký teoretický základ z chemické termodynamiky, kinetiky heterogenních dějů, elektrochemie a koloidní chemie je doplněn dobrými znalostmi z přenosových jevů a matematického modelování. Studium je orientováno do oblasti přípravy nových kovových i nekovových materiálů, materiálů se speciálními fyzikálními vlastnostmi, chemicky čistých materiálů apod. Pozornost je věnována matematickému a fyzikálně-chemickému modelování technologických procesů přípravy materiálů, absolvent má rovněž znalosti o vlastnostech a využití materiálů v různých průmyslových aplikacích. Nedílnou součástí studia jsou ekologické problémy při výrobě materiálů a při jejich likvidaci a rovněž využití druhotných surovin.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi oboru umí rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem na základě zásad vědecké práce získaných v průběhu studia. Dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi oboru si osvojí zásady vědecké práce ve výzkumném týmu a jsou schopni samostatně řešit dílčí problém základního či aplikovaného výzkumu, formulovat vědecký nebo technický problém, kriticky hodnotit publikované výsledky ve sledované oblasti, hledat originální řešení a konfrontovat své názory s vědeckou komunitou na mezinárodní úrovni i s širokou veřejností.

Uplatnění absolventa

Špičkoví odborníci s tvůrčí invencí se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2807V003
Název česky Chemická metalurgie
Název anglicky Chemical Metallurgy
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.