Autor: Šnajdr, I. – Hercík, P. - Vítková, R. – Petříková, R. – Vápeníček, A.
Vydavatelství: DTO, Ostrava, 2006.

Trh je stále tvrdší a nesmlouvavější k těm, kteří nejsou připraveni. Střední a malé podniky ještě před pár lety vyjadřovaly nezájem a neochotu zapojit se do „certifikačního dění“. Domnívali se, že pro jejich potřebu je to zbytečný přepych. Dnes se situace výrazně mění i v této oblasti. Výsledky analýz signalizují, že i management těchto malých a středních podniků začíná vnímat podnikové systémy řízení jako významné nástroje ovlivňující úspěšnost, získávání a udržení zákazníků, udržení a rozšíření tržních pozic, efektivní řízení všech podnikových procesů, stejně jako schopnost podniku plnit všechny legislativní požadavky.

Ústřední problematikou jedné z nejnovějších brožur publikační řady NPJ je proto hodnocení efektivnosti certifikovaných systémů u malých a středních podniků a u jejich odběratelů po 3 letech od vydání certifikátu.

Předložená publikace představuje kompaktní soubor úvah o smyslu a možnostech uplatňování systému managementu malého a středního podniku, orientovaného na kvalitu a konkurenceschopnost. Nejen managementu MSP, ale i posluchačům VŠ a univerzit, příp. doktorandům, kteří připravují své závěrečné práce, může tato publikace poskytnout řadu užitečných námětů k úvahám, a to jak v případě podniků/firem, které mají jakýkoliv ze systémů již zaveden, čí se k tomuto kroku teprve připravují.

Velmi zajímavá jsou závěrečná doporučení směrem ke státní správě, podnikatelské samosprávě, podnikatelům a spotřebitelům – tedy k tlakům, které výrazně ovlivňují tržní prostředí, ve kterém sektor MSP operuje.

Uvedená publikace tak má ambici stát se jednak účelovou učebnicí pro podnikové manažery, pedagogy, posluchače VŠ a univerzit, jednak praktickým návodem pro pracovníky státní správy, kteří mají jak kvalitu, tak potažmo i podnikání podporovat. V tomto smyslu předložená publikace přispívá jednak k všeobecné osvětě, jednak by měla poskytovat specifické informace, které by mohly pomoci k dosažení excelentních výsledků i v prostředí malého a středního podnikání.