Autoři: Růžena Petříková a kol.
Vydavatelství: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2002,Ostrava.

Předložená publikace, která je volným pokračováním publikace "Jakost a lidský faktor - sociální dimenze jakosti", je dílem kolektivu odborníků - osobností, kteří ač z odlišného prostředí a často i odlišných názorů jsou svorně přesvědčeni o jednom, že jakýkoliv podnik dělají pouze lidé - zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci a zákazníci. Že úspěch a prosperita té které organizace závisí na způsobu a kvalitě jejich myšlení, jejich znalostech a schopnostech a vychází zejména z jejich osobní angažovanosti a loajality. Právě tito "lidé" jsou neustálým zdrojem inspirace a poučení, úspěch podnikání je z velké části postaven na jejich okamžitých tvůrčích nápadech a názorech.

V současnosti je již dostatečně vžitý názor, že podniky trvají, když se mění. Změnami však musí projít nejen řízení obecně, ale především sami lidé - zaměstnanci na všech podnikových úrovních. Musí se umět orientovat v současném světě znalostí, rozpoznat příležitosti v pravý čas, uplatňovat prvky vůdcovství, kde je to zapotřebí, musí mít nezbytné osobnostní vlastnosti od těch vysoce odborných počínaje, etikou a morálkou konče.

V těchto souvislostech je proto koncipována i předložená publikace jako skromná pomoc všem uvedeným změnám, využívající nejen všech dostupných moderních metod a technik podnikových systémů řízení s akcentem na oblast řízení lidských zdrojů, ale v některých aspektech i tvůrčího odkazu jednoho ze zakladatelů světového podnikání T. Bati. Velkého českého podnikatele, který řadu z těchto metod řízení nejen rozvinul a zdokonalil, ale dokonce celou řadu dílčích systémů podnikového řízení vzájemně propojil, aby tak už ve své době vytvořil historický základ tzv. komplexní podnikové integrace, bez které již není možné, v dnešním globálním světě nové ekonomiky, konkurovat.

Publikace má celkem 241 stran a je členěna do osmi kapitol:

  1. Poslání jakosti v konkurenci globálního světa.
  2. Aktuální problémy řízení lidských zdrojů.
  3. Lidé a rozvoj jejich znalostí v kontextu současných trendů jakosti.
  4. Od integrace systému managementu jakosti k celopodnikové integraci.
  5. Baťův systém řízení.
  6. Od učící se organizace ke znalostní společnosti.
  7. Knowledge management v managementu jakosti.
  8. Vzdělávání a management jakosti.