Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Tepelná technika a paliva v průmyslu

O studijním programu

Cílem studia doktorského studijního programu „Tepelná technika a paliva v průmyslu“ je vědecká výchova odborníků, kteří jsou schopni tvůrčím způsobem řešit vědecko-výzkumné problémy v oblasti tepelné techniky, energetiky, chemie paliv, keramických materiálů zejména pro vysoké teploty a materiálového a energetického využití odpadů. Absolvent dokáže samostatně identifikovat a formulovat vědecký problém, navrhnout a rozpracovat metodu řešení a realizovat teoretické, experimentální, výpočtové nebo simulační činnosti směřující k vyřešení problému. Absolventi oboru jsou připraveni vyvíjet a navrhovat nové technologie a tepelně-technická a energetická zařízení, stejně jako zvyšovat technickou úroveň stávajících, zejména s ohledem na zvýšení výrobnosti, úsporu paliv a energií při minimalizací dopadů na životní prostředí.

Profese

 • Pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
 • Vědecko výzkumný pracovník v oboru tepelné techniky
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečností a péčí o životní prostředí
 • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Specialista keramických energetických zařízení
 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví

Dovednosti

 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Znalosti v oblasti záměnnosti plynných paliv
 • Energetické výpočty
 • Znalosti vlivů tepelných procesů na životní prostředí
 • Energetické procesy
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Znalost tepelných procesů v průmyslových pecích
 • Orientace v oblasti vytápění a klimatizace
 • Aplikace základů termodynamiky v energetice a tepelné technice
 • Znalosti výpočtů a návrhu výmeníků tepla
 • Orientace v oblasti teplárenství, problematiky kotlů a distribuce tepla
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Tvorba technických zpráv
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Aplikace nedestruktivních zkoušek s využitím aktivní termografie
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Modelování tepelných procesů a jeho využití
 • Orientace v oblasti využití druhotných energetických zdrojů
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Znalosti v oblasti termodynamiky keramických soustav
 • Výpočet tepelných ztrát zařízení, energetických rozvodů a budov
 • Znalost termomechanických vlastností keramických materiálů
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Orientace v oblasti žáruvzdorných materiálů a jejich aplikace
 • Výpočty přenosu tepla v zařízeních a budovách
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D070001
Název programu česky Tepelná technika a paliva v průmyslu
Název programu anglicky Thermal engineering and fuels in industry
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova keramické materiály
tepelná technika
energetické využití odpadů
energetika
chemie paliv