Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou studenti absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. Po ukončení studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu stejného, nebo příbuzného oboru.

Popis programu

Cílem studia studijního programu Nanotechnologie je poskytnout další stupeň vzdělání v uvedeném vědním oboru, které připraví absolventy pro práci:
- vysoce kvalifikovaných odborníků v laboratořích a výrobních odděleních firem se vztahem k moderním materiálům a technologiím,
- schopných rovněž pracovat ve vědeckém týmu spolu s fyziky, chemiky a matematiky řešící vývoj nových materiálů a studium jejich vlastností,
- schopných samostatného a kreativního řešení problémů praxe kombinováním komplementárních metod a internacionalitu.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Nanotechnologií mají hluboké teoretické znalosti z oblasti základních přírodních věd jako je matematika, fyzika a chemie a znají moderní způsoby výroby a charakterizace nanomateriálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umí s využitím odborných znalostí řešit praktické problémy v oblasti nanotechnologií, umí použít některé z pokročilých výzkumných postupů v nanotechnologiích způsobem, umožňujícím získávat nové původní informace vycházející z
teorie i praxe.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení dílčích úkolů daného zadání. Umí řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, umí srozumitelně formulovat výsledky své práce a názory ostatních členů pracovního týmu. Na základě zadání jsou schopni zpracovat problém na základě literární rešerše. Jsou schopni své odborné znalosti a zkušenosti prezentovat alespoň v jednom cizím jazyce. Jsou schopni prezentovat výsledky práce na workshopech a odborných konferencích.

Uplatnění absolventa

Rámcové uplatnění absolventů:
Absolventi studia mohou pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných na oblast nanotechnologií. Po krátkém zaškolení se mohou dále uplatnit jako vedoucí pracovníci v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využívajících nanomateriály, např. chemický, elektrotechnický a automobilový průmysl. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu stejného vědního oboru nebo oboru příbuzného.
Typické pracovní pozice:
operátor přístrojů určených pro charakterizaci nanomateriálů/materiálů,
člen výzkumné skupiny,
technik v provozu firmy na výrobu nanomateriálů/materiálů,
samostatný technolog v provozu firmy na výrobu nebo použití nanomateriálů/materiálů.

Studijní plányFakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0719A270002
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Klíčová slova Nanotechnologie
nanomateriály

Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou studenti absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. Po ukončení studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu stejného, nebo příbuzného oboru.

Popis programu

Cílem studia studijního programu Nanotechnologie je poskytnout další stupeň vzdělání v uvedeném vědním oboru, které připraví absolventy pro práci:
- vysoce kvalifikovaných odborníků v laboratořích a výrobních odděleních firem se vztahem k moderním materiálům a technologiím,
- schopných rovněž pracovat ve vědeckém týmu spolu s fyziky, chemiky a matematiky řešící vývoj nových materiálů a studium jejich vlastností,
- schopných samostatného a kreativního řešení problémů praxe kombinováním komplementárních metod a internacionalitu.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Nanotechnologií mají hluboké teoretické znalosti z oblasti základních přírodních věd jako je matematika, fyzika a chemie a znají moderní způsoby výroby a charakterizace nanomateriálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umí s využitím odborných znalostí řešit praktické problémy v oblasti nanotechnologií, umí použít některé z pokročilých výzkumných postupů v nanotechnologiích způsobem, umožňujícím získávat nové původní informace vycházející z
teorie i praxe.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení dílčích úkolů daného zadání. Umí řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, umí srozumitelně formulovat výsledky své práce a názory ostatních členů pracovního týmu. Na základě zadání jsou schopni zpracovat problém na základě literární rešerše. Jsou schopni své odborné znalosti a zkušenosti prezentovat alespoň v jednom cizím jazyce. Jsou schopni prezentovat výsledky práce na workshopech a odborných konferencích.

Uplatnění absolventa

Rámcové uplatnění absolventů:
Absolventi studia mohou pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných na oblast nanotechnologií. Po krátkém zaškolení se mohou dále uplatnit jako vedoucí pracovníci v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využívajících nanomateriály, např. chemický, elektrotechnický a automobilový průmysl. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu stejného vědního oboru nebo oboru příbuzného.
Typické pracovní pozice:
operátor přístrojů určených pro charakterizaci nanomateriálů/materiálů,
člen výzkumné skupiny,
technik v provozu firmy na výrobu nanomateriálů/materiálů,
samostatný technolog v provozu firmy na výrobu nebo použití nanomateriálů/materiálů.

Studijní plányFakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0719A270002
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Klíčová slova Nanotechnologie
nanomateriály