Ekonomika a management v průmyslu

Informace pro uchazeče

Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se základními znalostmi průmyslových technologií. Vysoká kvalita je zaručena prakticky a interaktivně orientovaným způsobem výuky v moderních počítačových učebnách a špičkovými vyučujícími (poradci, auditoři, soudní znalci). Současně bude získávat cenné zkušenosti díky kontaktu s praxí, především s metalurgickými, strojírenskými podniky a automobilovým průmyslem. Takto zaměřený odborník najde uplatnění jako manažer nebo specialista podnikových útvarů a finančních a státních organizací.

Popis

Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty především pro průmyslové společnosti, ale i další
organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z
oblasti metalurgie a strojírenství. Cílem studijního programu je poskytnout studentům znalosti z oblasti podnikatelské ekonomiky,
metodologie průmyslového managementu a znalosti průmyslových technologií.
Cílem specializace Ekonomika a management v průmyslu je komplexně vybavit studenta znalostmi s orientací na průmyslové firmy
středního a velkého rozsahu. Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu,
logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• mají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a
technologického konceptu programu,
• znají podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
• prokazují znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního a manažerského účetnictví, managementu a jeho základních oblastí,
• prokazují znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a
nástrojů managementu kvality, základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování,
• prokazují znalosti z oblasti teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, práce s výpočetní technikou a
prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu,
aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy,
• aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality při analýze příčin neshod u produktů a procesů a
vyhledávání příležitosti k dalšímu zlepšování kvality,
• využívat získané znalosti k vyšší technické činnosti v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných
systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť
a zajišťovat ostatní technické podmínky,
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání
optimálního řešení problémů,
• hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem
na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu získává základní teoretické a praktické poznatky o ekonomice, rozumí
podstatě ekonomiky průmyslového podniku, má přehled o organizaci, managementu a o procesech v průmyslovém podniku. Získané
teoretické poznatky umí aplikovat do praktických kroků.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění především ve
výrobních a inženýrských organizacích na úrovni liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů, v útvarech
managementu kvality a útvarech technicko-ekonomického a ekonomického zaměření.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Ekonomika a management v průmyslu
Název anglicky Economics and Management in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.

Ekonomika a management v průmyslu

Informace pro uchazeče

Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se základními znalostmi průmyslových technologií. Vysoká kvalita je zaručena prakticky a interaktivně orientovaným způsobem výuky v moderních počítačových učebnách a špičkovými vyučujícími (poradci, auditoři, soudní znalci). Současně bude získávat cenné zkušenosti díky kontaktu s praxí, především s metalurgickými, strojírenskými podniky a automobilovým průmyslem. Takto zaměřený odborník najde uplatnění jako manažer nebo specialista podnikových útvarů a finančních a státních organizací.

Popis

Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty především pro průmyslové společnosti, ale i další
organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z
oblasti metalurgie a strojírenství. Cílem studijního programu je poskytnout studentům znalosti z oblasti podnikatelské ekonomiky,
metodologie průmyslového managementu a znalosti průmyslových technologií.
Cílem specializace Ekonomika a management v průmyslu je komplexně vybavit studenta znalostmi s orientací na průmyslové firmy
středního a velkého rozsahu. Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu,
logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• mají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a
technologického konceptu programu,
• znají podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
• prokazují znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního a manažerského účetnictví, managementu a jeho základních oblastí,
• prokazují znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a
nástrojů managementu kvality, základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování,
• prokazují znalosti z oblasti teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, práce s výpočetní technikou a
prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu,
aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy,
• aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality při analýze příčin neshod u produktů a procesů a
vyhledávání příležitosti k dalšímu zlepšování kvality,
• využívat získané znalosti k vyšší technické činnosti v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných
systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť
a zajišťovat ostatní technické podmínky,
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání
optimálního řešení problémů,
• hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem
na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu získává základní teoretické a praktické poznatky o ekonomice, rozumí
podstatě ekonomiky průmyslového podniku, má přehled o organizaci, managementu a o procesech v průmyslovém podniku. Získané
teoretické poznatky umí aplikovat do praktických kroků.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění především ve
výrobních a inženýrských organizacích na úrovni liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů, v útvarech
managementu kvality a útvarech technicko-ekonomického a ekonomického zaměření.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Ekonomika a management v průmyslu
Název anglicky Economics and Management in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.