Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

Informace pro uchazeče

Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty pro průmyslové společnosti, ale i další organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří specializací: Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality a Počítačové řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky vzdělaných pracovnících.

Popis programu

Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty především pro průmyslové společnosti, ale i další
organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z
oblasti metalurgie a strojírenství. Cílem studijního programu je poskytnout studentům znalosti z oblasti podnikatelské ekonomiky,
metodologie průmyslového managementu a znalosti průmyslových technologií.
Cílem specializace Management kvality je vychovat fundované odborníky pro různé funkce v oblasti managementu kvality. Studenti
získají vyvážené znalosti disciplín z oblasti managementu, moderních systémů managementu kvality, integrovaných systémů
managementu, řízení procesů, aplikované statistiky, metodických postupů plánování a zlepšování kvality a znalosti technologií.
Cílem specializace Ekonomika a management v průmyslu je komplexně vybavit studenta znalostmi s orientací na průmyslové firmy
středního a velkého rozsahu. Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu,
logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií.
Cílem specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich
aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných
počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologi

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• mají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a
technologického konceptu programu,
• znají podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
• prokazují znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního a manažerského účetnictví, managementu a jeho základních oblastí,
• prokazují znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a
nástrojů managementu kvality, základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování,
• prokazují znalosti z oblasti teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, práce s výpočetní technikou a
prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

• plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu,
aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy,
• aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality při analýze příčin neshod u produktů a procesů a
vyhledávání příležitosti k dalšímu zlepšování kvality,
• využívat získané znalosti k vyšší technické činnosti v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných
systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť
a zajišťovat ostatní technické podmínky,
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání
optimálního řešení problémů,
• hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem
na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Management kvality získává základní teoretické a praktické poznatky o principech a koncepcích systémů
managementu kvality, o aplikaci základních metod a nástrojů managementu kvality a statistických metod a o základních průmyslových
technologiích. Na základě získaných znalostí je schopen řídit z pohledu managementu kvality procesy v organizacích, třídit a interpretovat
informace o kvalitě výrobků, analyzovat příčiny neshod a vyhledávat příležitosti ke zlepšování kvality.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu získává základní teoretické a praktické poznatky o ekonomice, rozumí
podstatě ekonomiky průmyslového podniku, má přehled o organizaci, managementu a o procesech v průmyslovém podniku. Získané
teoretické poznatky umí aplikovat do praktických kroků.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je obeznámen se základními teoretickými poznatky z oblasti tvorby
matematických modelů technologií pro řízení, metod a prostředků technického měření a experimentálních metod pro návrh vhodné
metodiky měření procesů a plánu sběru dat a pro identifikaci a navrhování uspořádání řídicích prostředků a vzhledu uživatelských
rozhraní počítačových aplikací v průmyslových prostředích. Ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových
sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analytickoprojektové
dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Absolvent získá dovednosti potřebné pro vyšší technickou činnost v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových a komunikačních prostředků.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění především ve
výrobních a inženýrských organizacích na úrovni liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů, v útvarech
managementu kvality a útvarech technicko-ekonomického a ekonomického zaměření.
Absolventi specializace Management kvality nacházejí praktické uplatnění hned po ukončení studia zejména jako technici kvality
nebo řídící pracovníci v oblasti kvality na střední úrovni řízení v různých organizacích výrobní, případně i nevýrobní sféry. Působí jako
manažeři kvality, pracovníci útvarů řízení kvality pro spolupráci se zákazníky a dodavateli, kvalitáři výroby, inspektoři kvality, auditoři
systémů managementu kvality, specialisté pro aplikaci metod managementu kvality apod. Široce se uplatňují zejména ve výrobních
organizacích dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu nalezne bezprostředně po ukončení studia uplatnění ve výrobních
podnicích v oblasti liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů a specializovaných funkcí a útvarů
technickoekonomického a ekonomického zaměření průmyslových podniků a organizací. Absolventi se mohou uplatnit také jako
ekonomicko-organizační poradci, příp. jako analytici a projektanti organizace a řízení podniků.Absolventi se uplatňují například na
pozicích: řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech, řídící pracovníci v dopravě, logistice, specialisté v
oblasti účetnictví, specialisté v oblasti personálního řízení, specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb, odborní pracovníci v
oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu se uplatní v technických i vedoucích funkcích v útvarech zajišťujících
analýzu, návrh a optimalizaci řízení průmyslových procesů a systémů řízení podniku a zajišťující implementaci standardních i inovativních
řídících technologií s nastavováním a zlepšováním metrik vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity. Absolventi se uplatňují při
analýze požadavků a potřeb průmyslových procesů a na základě analýzy navrhují koncepce řídícího a monitorovacího hardware a realizují
algoritmy řídicího systému k zajištění požadovaných výrobních nebo regulačních činností, zajišťují automatizaci či robotizaci výroby nebo
automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu. Absolventi se uplatňují
například na pozicích: Analytik informačních technologií, Správce softwarových aplikací, Návrhář podnikových procesů, Procesní
konzultant, Programátor řídicích systémů a PLC, Samostatný technik IT, Samostatný technik provozu řídicí soustavy a dalších


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0488A270001
Název česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Klíčová slova Průmysl 4.0
ekonomika
průmyslové technologie
management
kvalita

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

Informace pro uchazeče

Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty pro průmyslové společnosti, ale i další organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří specializací: Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality a Počítačové řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky vzdělaných pracovnících.

Popis programu

Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty především pro průmyslové společnosti, ale i další
organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z
oblasti metalurgie a strojírenství. Cílem studijního programu je poskytnout studentům znalosti z oblasti podnikatelské ekonomiky,
metodologie průmyslového managementu a znalosti průmyslových technologií.
Cílem specializace Management kvality je vychovat fundované odborníky pro různé funkce v oblasti managementu kvality. Studenti
získají vyvážené znalosti disciplín z oblasti managementu, moderních systémů managementu kvality, integrovaných systémů
managementu, řízení procesů, aplikované statistiky, metodických postupů plánování a zlepšování kvality a znalosti technologií.
Cílem specializace Ekonomika a management v průmyslu je komplexně vybavit studenta znalostmi s orientací na průmyslové firmy
středního a velkého rozsahu. Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu,
logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií.
Cílem specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich
aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných
počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologi

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• mají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a
technologického konceptu programu,
• znají podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
• prokazují znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního a manažerského účetnictví, managementu a jeho základních oblastí,
• prokazují znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a
nástrojů managementu kvality, základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování,
• prokazují znalosti z oblasti teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, práce s výpočetní technikou a
prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

• plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu,
aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy,
• aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality při analýze příčin neshod u produktů a procesů a
vyhledávání příležitosti k dalšímu zlepšování kvality,
• využívat získané znalosti k vyšší technické činnosti v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných
systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť
a zajišťovat ostatní technické podmínky,
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání
optimálního řešení problémů,
• hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem
na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Management kvality získává základní teoretické a praktické poznatky o principech a koncepcích systémů
managementu kvality, o aplikaci základních metod a nástrojů managementu kvality a statistických metod a o základních průmyslových
technologiích. Na základě získaných znalostí je schopen řídit z pohledu managementu kvality procesy v organizacích, třídit a interpretovat
informace o kvalitě výrobků, analyzovat příčiny neshod a vyhledávat příležitosti ke zlepšování kvality.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu získává základní teoretické a praktické poznatky o ekonomice, rozumí
podstatě ekonomiky průmyslového podniku, má přehled o organizaci, managementu a o procesech v průmyslovém podniku. Získané
teoretické poznatky umí aplikovat do praktických kroků.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je obeznámen se základními teoretickými poznatky z oblasti tvorby
matematických modelů technologií pro řízení, metod a prostředků technického měření a experimentálních metod pro návrh vhodné
metodiky měření procesů a plánu sběru dat a pro identifikaci a navrhování uspořádání řídicích prostředků a vzhledu uživatelských
rozhraní počítačových aplikací v průmyslových prostředích. Ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových
sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analytickoprojektové
dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Absolvent získá dovednosti potřebné pro vyšší technickou činnost v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových a komunikačních prostředků.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění především ve
výrobních a inženýrských organizacích na úrovni liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů, v útvarech
managementu kvality a útvarech technicko-ekonomického a ekonomického zaměření.
Absolventi specializace Management kvality nacházejí praktické uplatnění hned po ukončení studia zejména jako technici kvality
nebo řídící pracovníci v oblasti kvality na střední úrovni řízení v různých organizacích výrobní, případně i nevýrobní sféry. Působí jako
manažeři kvality, pracovníci útvarů řízení kvality pro spolupráci se zákazníky a dodavateli, kvalitáři výroby, inspektoři kvality, auditoři
systémů managementu kvality, specialisté pro aplikaci metod managementu kvality apod. Široce se uplatňují zejména ve výrobních
organizacích dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu nalezne bezprostředně po ukončení studia uplatnění ve výrobních
podnicích v oblasti liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů a specializovaných funkcí a útvarů
technickoekonomického a ekonomického zaměření průmyslových podniků a organizací. Absolventi se mohou uplatnit také jako
ekonomicko-organizační poradci, příp. jako analytici a projektanti organizace a řízení podniků.Absolventi se uplatňují například na
pozicích: řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech, řídící pracovníci v dopravě, logistice, specialisté v
oblasti účetnictví, specialisté v oblasti personálního řízení, specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb, odborní pracovníci v
oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu se uplatní v technických i vedoucích funkcích v útvarech zajišťujících
analýzu, návrh a optimalizaci řízení průmyslových procesů a systémů řízení podniku a zajišťující implementaci standardních i inovativních
řídících technologií s nastavováním a zlepšováním metrik vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity. Absolventi se uplatňují při
analýze požadavků a potřeb průmyslových procesů a na základě analýzy navrhují koncepce řídícího a monitorovacího hardware a realizují
algoritmy řídicího systému k zajištění požadovaných výrobních nebo regulačních činností, zajišťují automatizaci či robotizaci výroby nebo
automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu. Absolventi se uplatňují
například na pozicích: Analytik informačních technologií, Správce softwarových aplikací, Návrhář podnikových procesů, Procesní
konzultant, Programátor řídicích systémů a PLC, Samostatný technik IT, Samostatný technik provozu řídicí soustavy a dalších


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0488A270001
Název česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název anglicky Quality Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Klíčová slova Průmysl 4.0
ekonomika
průmyslové technologie
management
kvalita