Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

O studijním programu

Záměrem studijního programu je zajišťování výuky v oblasti tepelné energetiky. Studenti jsou seznámeni se základy tepelné techniky, s moderními způsoby získávání a užití tepelné energie, včetně druhotné, a s materiály, určenými k aplikaci v podmínkách tepelných procesů. Posluchači porozumí fyzikálním principům transportu tepla, spalovacím procesům, procesům ohřevu a ochlazování materiálů, kritériím pro výběr a hodnocení keramických materiálů použitelných v tepelně energetických zařízeních. Dále studenti umí posoudit vliv tepelných procesů na složky životního prostředí, znají způsoby termického zpracování odpadů. Výuka je podpořena předměty výpočetní techniky, které naučí posluchače efektivně řešit základní úlohy studované problematiky pomocí softwarových prostředků.

Profese

 • Technik tepelného hospodaření
 • Specialista keramických energetických zařízení
 • Projektant při investiční výstavbě v energetice
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení
 • Pracovník pro energetické audity
 • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Energetik teplárenských zarízení
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Energetický auditor
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu

Dovednosti

 • Znalost energetického využití a zpracování odpadů
 • Znalost metod pro snižování důsledků tepelných procesů na složky životního prostředí
 • Orientace v oblasti žáruvzdorných materiálů a jejich aplikace
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Energetické procesy
 • Energetické výpočty
 • Znalosti struktury keramických materiálů
 • Znalost surovin a technologií výroby materiálů pro energetické procesy
 • Znalost keramických materiálů pro energetické procesy
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Schopnost navrhování žáruvzdorných konstrukcí a vyzdívek
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Použití matematické analýzy v energetice a tepelné technicePoužití matematické analýzy v energetice a tepelné technice
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Znalost výroby a použití kompozitních materiálů
 • Znalost materiálového využití odpadů z energetiky
 • Spalování
 • Znalosti v oblasti termodynamiky keramických soustav
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Výpočty spalování paliv
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A070001
Název programu česky Tepelně energetické inženýrství
Název programu anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova Energetické využití odpadu
Energetika
Numerické modelování tepelných procesů
Tepelná technika
Keramické materiály