Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Záměrem studijního programu je zajišťování výuky v oblasti tepelné energetiky. Studenti jsou seznámeni se základy tepelné techniky, s moderními způsoby získávání a užití tepelné energie, včetně druhotné, a s materiály, určenými k aplikaci v podmínkách tepelných procesů. Posluchači porozumí fyzikálním principům transportu tepla, spalovacím procesům, procesům ohřevu a ochlazování materiálů, kritériím pro výběr a hodnocení keramických materiálů použitelných v tepelně energetických zařízeních. Dále studenti umí posoudit vliv tepelných procesů na složky životního prostředí, znají způsoby termického zpracování odpadů. Výuka je podpořena předměty výpočetní techniky, které naučí posluchače efektivně řešit základní úlohy studované problematiky pomocí softwarových prostředků.

Profese

 • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Specialista keramických energetických zařízení
 • Energetik teplárenských zarízení
 • Projektant při investiční výstavbě v energetice
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Pracovník pro energetické audity
 • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích
 • Technik tepelného hospodaření
 • Energetický auditor
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu

Dovednosti

 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Znalosti v oblasti termodynamiky keramickcýh soustav
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Energetické výpočty
 • Znalost energetického využití a zpracování odpadů
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Znalost surovin a technologií výroby materiálů pro energetické procesy
 • Použití matematické analýzy v energetice a tepelné technicePoužití matematické analýzy v energetice a tepelné technice
 • Znalost keramických materiálů pro energetické procesy
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Spalování
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalost materiálového využití odpadů z energetiky
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
 • Výpočty spalování paliv
 • Schopnost navrhování žáruvzdorných konstrukcí a vyzdívek
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Znalost výroby a použití kompozitních materiálů
 • Znalost metod pro snižování důsledků tepelných procesů na složky životního prostředí
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Energetické procesy
 • Znalosti struktury keramických materiálů
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Orientace v oblasti žáruvzdorných materiálů a jejich aplikace
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A070001
Název programu česky Tepelně energetické inženýrství
Název programu anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Klíčová slova Energetické využití odpadu
Energetika
Numerické modelování tepelných procesů
Tepelná technika
Keramické materiály