Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Záměrem studijního programu je zajišťování výuky v oblasti tepelné energetiky. Studenti jsou seznámeni se základy tepelné techniky, s moderními způsoby získávání a užití tepelné energie, včetně druhotné, a s materiály, určenými k aplikaci v podmínkách tepelných procesů. Posluchači porozumí fyzikálním principům transportu tepla, spalovacím procesům, procesům ohřevu a ochlazování materiálů, kritériím pro výběr a hodnocení keramických materiálů použitelných v tepelně energetických zařízeních. Dále studenti umí posoudit vliv tepelných procesů na složky životního prostředí, znají způsoby termického zpracování odpadů. Výuka je podpořena předměty výpočetní techniky, které naučí posluchače efektivně řešit základní úlohy studované problematiky pomocí softwarových prostředků.

Popis programu

Cílem bakalářského studijního programu Tepelně energetické inženýrství je příprava odborníků, schopných se uplatnit v oblasti hospodaření s energií, zejména tepelnou a majících zároveň dobrou znalost keramických materiálů úzce spjatých s tepelnou energetikou.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu prokazují v odpovídající míře znalosti z oblasti tepelné energetiky a dále z oblasti keramických materiálů, které je možno v tepelných procesech využívat. Kromě odborných znalostí získaných v uvedené specializaci, absolvent dále disponuje soft skills dovednostmi, je vybaven alespoň jedním cizím jazykem. Ovládá výpočetní techniku nejen z uživatelského hlediska, ale také je schopen pracovat s vybranými softwary pro řešení úloh, zpracování datových souborů apod. Absolvent ovládá zásady statistického hodnocení dat, rozumí podstatě fyzikálních a chemických jevů.

• ovládá základní technologie z oblasti získávání a využívání tepelné energie v průmyslu a v komunální sféře,
• prokazuje znalosti tradičních i alternativních energetických zdrojů, umí popsat proces spalování plynných, kapalných a tuhých paliv, má základní znalosti o spalovacích zařízeních,
• je seznámen s důsledky využívání tepelné energie na životní prostředí,
• ovládá techniky termického zpracování odpadů,
• má znalosti z oblasti měření tepelně technických veličin,
• ovládá numerické postupy a softwarové prostředky pro zpracování číselných dat a pro řešení základních úloh přenosu tepelné energie,
• je seznámen s procesem výroby, vlastnostmi, hodnocením a užitím keramických materiálů.

Odborné dovednosti absolventa

• dokáže hodnotit způsoby hospodaření s tepelnou energií,
• dokáže řešit technické úkoly vyžadující znalost fyzikální podstaty dějů sdílení tepelné energie,
• umí navrhovat opatření zamezující negativní vliv tepelně energetických procesů na životní prostředí,
• dokáže hodnotit energetickou účinnost tepelných procesů,
• umí projektovat jednoduché tepelně energetické systémy a zařízení.
• umí posuzovat vhodnost keramických materiálů pro aplikace v tepelně energetických procesech a hodnotit jejich parametry.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent je způsobilý vykonávat profese v oborech, které vyžadují znalosti z oblasti tepelné energetiky. Absolvent je způsobilý integrovat odborné dovednosti a počítačovou gramotnost v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu mohou zastávat střední technické funkce v širokém spektru průmyslových odvětví a komunální sféry, kde se vyrábí nebo využívá tepelná energie, v oblastech výroby a využití materiálů pro tepelné procesy, v oblasti projekce tepelně energetických systémů a zařízení, a rovněž v oblasti obchodu, souvisejícího s tepelnou energií.

Typické pracovní pozice:
• Samostatný technik provozu teplárny
• Samostatný technik rozvoje teplárenství
• Samostatný technik rozvoje výroby tepelné energie
• Samostatný technolog teplárny
• Vedoucí bioplynové stanice
• Technik provozu a rozvoje v teplárenství
• Technolog v teplárně
• Samostatný keramický technik, technický manažer provozu
• Samostatný keramický technik technolog


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0713A070001
Název česky Tepelně energetické inženýrství
Název anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Klíčová slova Tepelná technika
Energetické využití odpadu
Keramické materiály
Numerické modelování tepelných procesů
Energetika

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Záměrem studijního programu je zajišťování výuky v oblasti tepelné energetiky. Studenti jsou seznámeni se základy tepelné techniky, s moderními způsoby získávání a užití tepelné energie, včetně druhotné, a s materiály, určenými k aplikaci v podmínkách tepelných procesů. Posluchači porozumí fyzikálním principům transportu tepla, spalovacím procesům, procesům ohřevu a ochlazování materiálů, kritériím pro výběr a hodnocení keramických materiálů použitelných v tepelně energetických zařízeních. Dále studenti umí posoudit vliv tepelných procesů na složky životního prostředí, znají způsoby termického zpracování odpadů. Výuka je podpořena předměty výpočetní techniky, které naučí posluchače efektivně řešit základní úlohy studované problematiky pomocí softwarových prostředků.

Popis programu

Cílem bakalářského studijního programu Tepelně energetické inženýrství je příprava odborníků, schopných se uplatnit v oblasti hospodaření s energií, zejména tepelnou a majících zároveň dobrou znalost keramických materiálů úzce spjatých s tepelnou energetikou.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu prokazují v odpovídající míře znalosti z oblasti tepelné energetiky a dále z oblasti keramických materiálů, které je možno v tepelných procesech využívat. Kromě odborných znalostí získaných v uvedené specializaci, absolvent dále disponuje soft skills dovednostmi, je vybaven alespoň jedním cizím jazykem. Ovládá výpočetní techniku nejen z uživatelského hlediska, ale také je schopen pracovat s vybranými softwary pro řešení úloh, zpracování datových souborů apod. Absolvent ovládá zásady statistického hodnocení dat, rozumí podstatě fyzikálních a chemických jevů.

• ovládá základní technologie z oblasti získávání a využívání tepelné energie v průmyslu a v komunální sféře,
• prokazuje znalosti tradičních i alternativních energetických zdrojů, umí popsat proces spalování plynných, kapalných a tuhých paliv, má základní znalosti o spalovacích zařízeních,
• je seznámen s důsledky využívání tepelné energie na životní prostředí,
• ovládá techniky termického zpracování odpadů,
• má znalosti z oblasti měření tepelně technických veličin,
• ovládá numerické postupy a softwarové prostředky pro zpracování číselných dat a pro řešení základních úloh přenosu tepelné energie,
• je seznámen s procesem výroby, vlastnostmi, hodnocením a užitím keramických materiálů.

Odborné dovednosti absolventa

• dokáže hodnotit způsoby hospodaření s tepelnou energií,
• dokáže řešit technické úkoly vyžadující znalost fyzikální podstaty dějů sdílení tepelné energie,
• umí navrhovat opatření zamezující negativní vliv tepelně energetických procesů na životní prostředí,
• dokáže hodnotit energetickou účinnost tepelných procesů,
• umí projektovat jednoduché tepelně energetické systémy a zařízení.
• umí posuzovat vhodnost keramických materiálů pro aplikace v tepelně energetických procesech a hodnotit jejich parametry.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent je způsobilý vykonávat profese v oborech, které vyžadují znalosti z oblasti tepelné energetiky. Absolvent je způsobilý integrovat odborné dovednosti a počítačovou gramotnost v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu mohou zastávat střední technické funkce v širokém spektru průmyslových odvětví a komunální sféry, kde se vyrábí nebo využívá tepelná energie, v oblastech výroby a využití materiálů pro tepelné procesy, v oblasti projekce tepelně energetických systémů a zařízení, a rovněž v oblasti obchodu, souvisejícího s tepelnou energií.

Typické pracovní pozice:
• Samostatný technik provozu teplárny
• Samostatný technik rozvoje teplárenství
• Samostatný technik rozvoje výroby tepelné energie
• Samostatný technolog teplárny
• Vedoucí bioplynové stanice
• Technik provozu a rozvoje v teplárenství
• Technolog v teplárně
• Samostatný keramický technik, technický manažer provozu
• Samostatný keramický technik technolog


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0713A070001
Název česky Tepelně energetické inženýrství
Název anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Klíčová slova Tepelná technika
Energetické využití odpadu
Keramické materiály
Numerické modelování tepelných procesů
Energetika