Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

O studijním programu

Studijní program nabízí možnost stát se odborníkem v aktuální oblasti hospodaření s energiemi, zejména s energií tepelnou. Studenti porozumí procesům přenosu tepelné energie, seznámí se s teorií a praxí získávání a užití tepelné energie z tradičních, například spalovacích procesů, ale i ze zdrojů obnovitelných, naučí se rovněž využívat tepelnou energii z odpadních zdrojů. Absolventi zvládají postupy ohřevu nebo chlazení materiálů, tekutin a prostředí. Studenti získají znalosti z oblasti keramických materiálů, které musí odolávat podmínkám tepelného zatížení. Problematiku studují s využitím moderních softwarových prostředků a s ohledem na snižování negativních vlivů na životní prostředí. Absolventi si mohou své dovednosti rozšířit v navazujícím inženýrském studiu, nebo mohou nalézt uplatnění v oblastech s nároky na efektivní hospodaření s tepelnou energií v průmyslu a v komunální sféře.

Profese

 • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Energetik teplárenských zarízení
 • Technik tepelného hospodaření
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Energetický auditor
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Pracovník pro energetické audity
 • Specialista keramických energetických zařízení
 • Projektant při investiční výstavbě v energetice
 • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích

Dovednosti

 • Znalost energetického využití a zpracování odpadů
 • Znalost keramických materiálů pro energetické procesy
 • Znalost surovin a technologií výroby materiálů pro energetické procesy
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Energetické výpočty
 • Spalování
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Orientace v oblasti žáruvzdorných materiálů a jejich aplikace
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Schopnost navrhování žáruvzdorných konstrukcí a vyzdívek
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
 • Použití matematické analýzy v energetice a tepelné technicePoužití matematické analýzy v energetice a tepelné technice
 • Znalost metod pro snižování důsledků tepelných procesů na složky životního prostředí
 • Výpočty spalování paliv
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Znalost výroby a použití kompozitních materiálů
 • Znalosti struktury keramických materiálů
 • Energetické procesy
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Znalosti v oblasti termodynamiky keramických soustav
 • Znalost materiálového využití odpadů z energetiky
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A070001
Název programu česky Tepelně energetické inženýrství
Název programu anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova Energetické využití odpadu
Energetika
Numerické modelování tepelných procesů
Keramické materiály
Tepelná technika