Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Tepelná technika a paliva v průmyslu

O studijním programu

Cílem studia doktorského studijního programu „Tepelná technika a paliva v průmyslu“ je vědecká výchova odborníků, kteří jsou schopni tvůrčím způsobem řešit vědecko-výzkumné problémy v oblasti tepelné techniky, energetiky, chemie paliv, keramických materiálů zejména pro vysoké teploty a materiálového a energetického využití odpadů. Absolvent dokáže samostatně identifikovat a formulovat vědecký problém, navrhnout a rozpracovat metodu řešení a realizovat teoretické, experimentální, výpočtové nebo simulační činnosti směřující k vyřešení problému. Absolventi oboru jsou připraveni vyvíjet a navrhovat nové technologie a tepelně-technická a energetická zařízení, stejně jako zvyšovat technickou úroveň stávajících, zejména s ohledem na zvýšení výrobnosti, úsporu paliv a energií při minimalizací dopadů na životní prostředí.

Profese

 • Power engineering design engineer
 • Power engineering researcher
 • Power engineering project manager
 • Power engineering investment specialist
 • Power engineering auditor

Dovednosti

 • Znalosti v oblasti záměnnosti plynných paliv
 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Základy programování v SW Matlab
 • Orientace v oblasti využití druhotných energetických zdrojů
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Znalosti vlivů tepelných procesů na životní prostředí
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Znalosti výpočtů a návrhu výmeníků tepla
 • Znalost keramických materiálů pro energetické procesy
 • Znalosti struktury keramických materiálů
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Znalosti v oblasti termodynamiky keramických soustav
 • Orientace v oblasti žáruvzdorných materiálů a jejich aplikace
 • Znalost vlastností a aplikace materiálů pro energetiku
 • Schopnost navrhování žáruvzdorných konstrukcí a vyzdívek
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Znalost binárních a ternárních rovnovážných fázových diagramů
 • Orientace v oblasti teplárenství, problematiky kotlů a distribuce tepla
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Aplikace základů termodynamiky v energetice a tepelné technice
 • Aplikace nedestruktivních zkoušek s využitím aktivní termografie
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0713D070002
Název programu česky Tepelná technika a paliva v průmyslu
Název programu anglicky Thermal engineering and fuels in industry
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova keramické materiály
tepelná technika
energetika
chemie paliv
energetického využití odpadů