Progresivní technické materiály

Informace pro uchazeče

Specializace Progresivní technické materiály je koncipována tak, aby pokryla širokou škálu progresivních technických materiálů, od materiálů kovových, přes materiály keramické a polymerní až po materiály kompozitní. Důraz je kladen zejména na chování materiálů v pevném stavu, přičemž zvláštní pozornost je věnována vztahu mezi vlastnostmi materiálů a jejich vnitřní stavbou, degradačním procesům materiálů, metodám hodnocení struktury a vlastností materiálů, resp. řízenému stárnutí materiálů apod.

Popis

Cílem studia ve specializaci Progresivní technické materiály je vybavit studenty takovými odbornými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní zejména provádět komplexní analýzu materiálů, tj. zejména analýzu jejich výrobních technologií, vnitřní stavby, užitných vlastností aj.; dále provádět pokročilý návrh technických materiálů pro dané podmínky použití; navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik materiálů, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět; dále provádět náročnou expertizní činnost v oblasti materiálového inženýrství apod.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• Ovládají podrobné charakteristiky progresivních konstrukčních materiálů včetně materiálů pro speciální účely využití; ovládají zejména detailní souvislosti mezi jejich vnitřní stavbou a užitnými vlastnostmi; ovládají také pokročilé koncepty zvyšování užitných vlastností materiálů pomocí změn technologie výroby a změn struktury materiálů.
• Jsou schopni charakterizovat jak základní, tak pokročilé metody zkoušení užitných vlastností materiálů, dále ovládají i sofistikované metody strukturně fázové analýzy materiálů. Jsou schopni kvalifikovaného výběru zkušebních metod pro hodnocení vlastností a metod hodnocení struktury pro různé druhy materiálů a účely jejich použití.
• Ovládají pokročilé koncepty degradačních procesů materiálů a charakteristik, které rozhodují o odolnosti materiálů vůči těmto degradačním procesům.
• Jsou si vědomi hranic použití definovaných konceptů, resp. přístupů, podmínek jejich využití, resp. jejich omezení v praxi.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• Provádět komplexní analýzu materiálů, jejich výrobních technologií, užitných vlastností aj.; analyzovat a hodnotit existující technická řešení v oblasti materiálů a také navrhovat řešení nová.
• Provádět pokročilý návrh (výběr) technických materiálů pro dané podmínky použití (mechanické namáhání, vnější prostředí apod.).
• Navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět.
• Provádět náročnou expertizní činnost v oblasti materiálového inženýrství.
• Využít získané znalosti k teoretickému i experimentálnímu výzkumu v oblasti materiálů zejména pro výzkum a vývoj nových materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi a jejich zavádění do výroby.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.

Uplatnění absolventa

Typické pracovní pozice
- Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje;
- Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech;
- Strojní inženýři;
- Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech;
- Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech;
- Strojírenští technici;
- Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech;
- Technici v ostatních průmyslových oborech.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Progresivní technické materiály
Název anglicky Advanced engineering materials
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Klíčová slova progresivní technické materiály

Progresivní technické materiály

Informace pro uchazeče

Specializace Progresivní technické materiály je koncipována tak, aby pokryla širokou škálu progresivních technických materiálů, od materiálů kovových, přes materiály keramické a polymerní až po materiály kompozitní. Důraz je kladen zejména na chování materiálů v pevném stavu, přičemž zvláštní pozornost je věnována vztahu mezi vlastnostmi materiálů a jejich vnitřní stavbou, degradačním procesům materiálů, metodám hodnocení struktury a vlastností materiálů, resp. řízenému stárnutí materiálů apod.

Popis

Cílem studia ve specializaci Progresivní technické materiály je vybavit studenty takovými odbornými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní zejména provádět komplexní analýzu materiálů, tj. zejména analýzu jejich výrobních technologií, vnitřní stavby, užitných vlastností aj.; dále provádět pokročilý návrh technických materiálů pro dané podmínky použití; navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik materiálů, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět; dále provádět náročnou expertizní činnost v oblasti materiálového inženýrství apod.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• Ovládají podrobné charakteristiky progresivních konstrukčních materiálů včetně materiálů pro speciální účely využití; ovládají zejména detailní souvislosti mezi jejich vnitřní stavbou a užitnými vlastnostmi; ovládají také pokročilé koncepty zvyšování užitných vlastností materiálů pomocí změn technologie výroby a změn struktury materiálů.
• Jsou schopni charakterizovat jak základní, tak pokročilé metody zkoušení užitných vlastností materiálů, dále ovládají i sofistikované metody strukturně fázové analýzy materiálů. Jsou schopni kvalifikovaného výběru zkušebních metod pro hodnocení vlastností a metod hodnocení struktury pro různé druhy materiálů a účely jejich použití.
• Ovládají pokročilé koncepty degradačních procesů materiálů a charakteristik, které rozhodují o odolnosti materiálů vůči těmto degradačním procesům.
• Jsou si vědomi hranic použití definovaných konceptů, resp. přístupů, podmínek jejich využití, resp. jejich omezení v praxi.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• Provádět komplexní analýzu materiálů, jejich výrobních technologií, užitných vlastností aj.; analyzovat a hodnotit existující technická řešení v oblasti materiálů a také navrhovat řešení nová.
• Provádět pokročilý návrh (výběr) technických materiálů pro dané podmínky použití (mechanické namáhání, vnější prostředí apod.).
• Navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět.
• Provádět náročnou expertizní činnost v oblasti materiálového inženýrství.
• Využít získané znalosti k teoretickému i experimentálnímu výzkumu v oblasti materiálů zejména pro výzkum a vývoj nových materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi a jejich zavádění do výroby.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.

Uplatnění absolventa

Typické pracovní pozice
- Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje;
- Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech;
- Strojní inženýři;
- Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech;
- Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech;
- Strojírenští technici;
- Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech;
- Technici v ostatních průmyslových oborech.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Progresivní technické materiály
Název anglicky Advanced engineering materials
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Klíčová slova progresivní technické materiály