Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program je zaměřen na vzdělávání v oboru tepelně energetických zařízení a procesů v nich probíhajících. Studenti jsou seznámeni s problematikou tepelných zařízení, jako jsou průmyslové ohřívací pece, zařízení tepláren, výměníky tepla, systémy pro transport a skladování plynů a kapalin, metalurgické agregáty, zařízení pro výrobu keramických materiálů, vytápěcí a chladicí systémy komunální sféry, alternativní zdroje energie a další. Pozornost je věnována keramickým materiálům s vysokou užitnou hodnotou, určeným zejména pro vysoké teploty a tepelné izolace, předměty se zabývají přípravou, vlastnostmi, použitím a zkoušením keramických materiálů. Výuka se zabývá také ekologickými důsledky tepelných procesů a jejich minimalizací.

Popis programu

Cílem studijního programu Tepelně energetické inženýrství je vzdělávání odborníků v oblasti získávání tepelné energie z klasických i netradičních zdrojů, sdílení a přeměny energií v tepelně energetických zařízeních, hospodaření s tepelnou energií v provázanosti s vývojem, výrobou a aplikací keramických materiálů v energetických zařízeních.

Odborné znalosti absolventa

• Absolventi rozumí fyzikálním a chemickým principům a technologiím pro získávání tepelné energie z tradičních i alternativních energetických zdrojů, využití a přeměny tepelné energie v průmyslu a v komunální sféře,
• jsou seznámeni s postupy analýzy a návrhu tepelných agregátů, systémů akumulace a distribuce tepla a žáruvzdorných konstrukcí,
• znají důsledky výroby a využívání tepelné energie na životní prostředí, rozumí teorii a technologii termického zpracování odpadů,
• znají softwarové prostředky pro řešení úloh přenosu tepelné energie, modelování tepelných procesů a zařízení, vyhodnocení provozních a experimentálních dat,
• rozumí teorii termodynamiky keramických systémů, vlastnostem keramických materiálů, jsou seznámeni s procesy výroby, zkoušení a užití keramických materiálů.

Odborné dovednosti absolventa

• Absolventi jsou schopni analyzovat a projektovat progresívní tepelně energetická zařízení a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry,
• jsou schopni navrhnout vhodný způsob ohřevu a chlazení, stanovit energetickou bilanci, navrhnout opatření pro zvýšení efektivity a ekologičnosti tepelných zařízení s využitím experimentálních měření a výpočetní techniky,
• využívají moderní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti vlastností a struktury keramických systémů, umí aplikovat postupy návrhu a realizace konstrukcí ze žáruvzdorné keramiky,
• při řešení inženýrských problémů využívají metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, fyzikální a numerické modelování a metody statistické analýzy,
• jsou připraveni pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Obecné způsobilosti absolventa

• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech tepelně energetických procesů a keramických materiálů používaných v tepelných zařízeních,
• jsou schopni řešit technické problémy, zdokonalovat stávající a navrhovat nová řešení, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky,
• kromě teoretických a odborných znalostí absolventi disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku na pokročilé úrovni, jsou schopni pracovat se specializovanými softwary pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro statistické zpracování dat.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu se uplatní jako odborníci v oblastech tepelné energetiky, tepelné techniky a keramických materiálů pro tepelně energetická zařízení jak v pozicích ve výrobním procesu, kde se vyžaduje technická erudice a schopnost samostatného rozhodování při řešení technických problémů, tak v pozicích technického rozvoje, v nichž je vyžadována tvůrčí a inovační schopnost, a rovněž v řídicích a manažerských funkcích, v administrativě i v obchodní sféře.

Typické pracovní pozice
• Provozní a vývojový tepelný technik v energetických závodech a teplárnách
• Energetik výrobního chemického, strojírenského nebo metalurgického podniku
• Energetik v institucích, úřadech, v komerčních budovách a obytných zónách
• Technik v provozech plynárenských soustav, bioplynových stanicích a kogeneračních provozech
• Technik v provozech termického zpracování nebo spalování odpadů
• Technik a rozvojový pracovník výrobních a zpracovatelských keramických závodů
• Vývojář a výpočtář tepelných zařízení a agregátů
• Manažer na úrovni vedoucího provozu, závodu, firmy
• Obchodní poradce v oblasti tepelných zařízení a keramických systémů
• Znalec v oboru průmyslové a stavební tepelné techniky a průmyslové keramiky


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0713A070004
Název česky Tepelně energetické inženýrství
Název anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Klíčová slova Tepelná technika
Energetické využití odpadu
Keramické materiály
Numerické modelování tepelných procesů
Energetika

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program je zaměřen na vzdělávání v oboru tepelně energetických zařízení a procesů v nich probíhajících. Studenti jsou seznámeni s problematikou tepelných zařízení, jako jsou průmyslové ohřívací pece, zařízení tepláren, výměníky tepla, systémy pro transport a skladování plynů a kapalin, metalurgické agregáty, zařízení pro výrobu keramických materiálů, vytápěcí a chladicí systémy komunální sféry, alternativní zdroje energie a další. Pozornost je věnována keramickým materiálům s vysokou užitnou hodnotou, určeným zejména pro vysoké teploty a tepelné izolace, předměty se zabývají přípravou, vlastnostmi, použitím a zkoušením keramických materiálů. Výuka se zabývá také ekologickými důsledky tepelných procesů a jejich minimalizací.

Popis programu

Cílem studijního programu Tepelně energetické inženýrství je vzdělávání odborníků v oblasti získávání tepelné energie z klasických i netradičních zdrojů, sdílení a přeměny energií v tepelně energetických zařízeních, hospodaření s tepelnou energií v provázanosti s vývojem, výrobou a aplikací keramických materiálů v energetických zařízeních.

Odborné znalosti absolventa

• Absolventi rozumí fyzikálním a chemickým principům a technologiím pro získávání tepelné energie z tradičních i alternativních energetických zdrojů, využití a přeměny tepelné energie v průmyslu a v komunální sféře,
• jsou seznámeni s postupy analýzy a návrhu tepelných agregátů, systémů akumulace a distribuce tepla a žáruvzdorných konstrukcí,
• znají důsledky výroby a využívání tepelné energie na životní prostředí, rozumí teorii a technologii termického zpracování odpadů,
• znají softwarové prostředky pro řešení úloh přenosu tepelné energie, modelování tepelných procesů a zařízení, vyhodnocení provozních a experimentálních dat,
• rozumí teorii termodynamiky keramických systémů, vlastnostem keramických materiálů, jsou seznámeni s procesy výroby, zkoušení a užití keramických materiálů.

Odborné dovednosti absolventa

• Absolventi jsou schopni analyzovat a projektovat progresívní tepelně energetická zařízení a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry,
• jsou schopni navrhnout vhodný způsob ohřevu a chlazení, stanovit energetickou bilanci, navrhnout opatření pro zvýšení efektivity a ekologičnosti tepelných zařízení s využitím experimentálních měření a výpočetní techniky,
• využívají moderní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti vlastností a struktury keramických systémů, umí aplikovat postupy návrhu a realizace konstrukcí ze žáruvzdorné keramiky,
• při řešení inženýrských problémů využívají metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, fyzikální a numerické modelování a metody statistické analýzy,
• jsou připraveni pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Obecné způsobilosti absolventa

• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech tepelně energetických procesů a keramických materiálů používaných v tepelných zařízeních,
• jsou schopni řešit technické problémy, zdokonalovat stávající a navrhovat nová řešení, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky,
• kromě teoretických a odborných znalostí absolventi disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku na pokročilé úrovni, jsou schopni pracovat se specializovanými softwary pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro statistické zpracování dat.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu se uplatní jako odborníci v oblastech tepelné energetiky, tepelné techniky a keramických materiálů pro tepelně energetická zařízení jak v pozicích ve výrobním procesu, kde se vyžaduje technická erudice a schopnost samostatného rozhodování při řešení technických problémů, tak v pozicích technického rozvoje, v nichž je vyžadována tvůrčí a inovační schopnost, a rovněž v řídicích a manažerských funkcích, v administrativě i v obchodní sféře.

Typické pracovní pozice
• Provozní a vývojový tepelný technik v energetických závodech a teplárnách
• Energetik výrobního chemického, strojírenského nebo metalurgického podniku
• Energetik v institucích, úřadech, v komerčních budovách a obytných zónách
• Technik v provozech plynárenských soustav, bioplynových stanicích a kogeneračních provozech
• Technik v provozech termického zpracování nebo spalování odpadů
• Technik a rozvojový pracovník výrobních a zpracovatelských keramických závodů
• Vývojář a výpočtář tepelných zařízení a agregátů
• Manažer na úrovni vedoucího provozu, závodu, firmy
• Obchodní poradce v oblasti tepelných zařízení a keramických systémů
• Znalec v oboru průmyslové a stavební tepelné techniky a průmyslové keramiky


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0713A070004
Název česky Tepelně energetické inženýrství
Název anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Klíčová slova Tepelná technika
Energetické využití odpadu
Keramické materiály
Numerické modelování tepelných procesů
Energetika