Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

O studijním programu

Studijní program je zaměřen na vzdělávání v oboru tepelně energetických zařízení a procesů v nich probíhajících. Studenti jsou seznámeni s problematikou tepelných zařízení, jako jsou průmyslové ohřívací pece, zařízení tepláren, výměníky tepla, systémy pro transport a skladování plynů a kapalin, metalurgické agregáty, zařízení pro výrobu keramických materiálů, vytápěcí a chladicí systémy komunální sféry, alternativní zdroje energie a další. Pozornost je věnována keramickým materiálům s vysokou užitnou hodnotou, určeným zejména pro vysoké teploty a tepelné izolace, předměty se zabývají přípravou, vlastnostmi, použitím a zkoušením keramických materiálů. Výuka se zabývá také ekologickými důsledky tepelných procesů a jejich minimalizací.

Profese

 • Vědecko výzkumný pracovník v oboru tepelné techniky
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Pracovník pro energetické audity
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Specialista keramických energetických zařízení
 • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
 • Energetik teplárenských zarízení
 • Pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu
 • Energetický auditor
 • Technik tepelného hospodaření
 • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích
 • Pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečností a péčí o životní prostředí
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech

Dovednosti

 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Energetické výpočty
 • Orientace ve zpracování materiálů a vstupních surovin
 • Znalost vlastností a aplikace materiálů pro energetiku
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Znalost energetického využití a zpracování odpadů
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Orientace v oblasti využití druhotných energetických zdrojů
 • Schopnost stanovit energetické a exergetické bilance zařízení
 • Znalost metod pro stanovení chemického a fázového složení keramických materiálů
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Znalost keramických materiálů pro energetické procesy
 • Znalosti struktury keramických materiálů
 • Znalost materiálového využití odpadů z energetiky
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Orientace v oblasti žáruvzdorných materiálů a jejich aplikace
 • Orientace v oblasti teplárenství, problematiky kotlů a distribuce tepla
 • Orientace v oblasti vytápění a klimatizace
 • Výpočty spalování paliv
 • Znalosti v oblasti termodynamiky keramických soustav
 • Modelování tepelných procesů a jeho využití
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty
 • Schopnost navrhování žáruvzdorných konstrukcí a vyzdívek
 • Znalosti vlivů tepelných procesů na životní prostředí
 • Znalost výroby a použití kompozitních materiálů
 • Použití matematické analýzy v energetice a tepelné technicePoužití matematické analýzy v energetice a tepelné technice
 • Znalost binárních a ternárních rovnovážných fázových diagramů
 • Energetické procesy
 • Výpočet tepelných ztrát zařízení, energetických rozvodů a budov
 • Znalosti výpočtů a návrhu výmeníků tepla
 • Znalost surovin a technologií výroby materiálů pro energetické procesy
 • Výpočty přenosu tepla v zařízeních a budovách
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A070004
Název programu česky Tepelně energetické inženýrství
Název programu anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova Energetické využití odpadu
Energetika
Numerické modelování tepelných procesů
Keramické materiály
Tepelná technika