Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkanka Fakulty materiálově-technologické vyhlašuje od 1. 4. 2022 do 15.4. 2022 přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022.

Děkanka FMT vyhlašuje od 1. 4. 2022 do 15. 4. 2022 přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022.

From 1 April 2022 to 15 April 2022, the Dean of the Faculty of materials science and technology announces the admission procedure to bachelor´s and follow-up master's degree programes in Czech for the academic year 2021/2022.

From 1 April 2022 to 15 April 2022, the Dean of the Faculty of materials science and technology announces the admission procedure to follow-up master's degree programes in English for the academic year 2021/2022.

  Termín zápisu je stanoven na 20. 4. 2022.

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TUO pro akademický rok 2021/2022.

  Na základě Opatření rektora TUO_PRI_22_009 ze dne 28.3.2022 jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do studia a studenti jsou osvobozeni od poplatku za studium v cizím jazyce.

  Možnost ubytování je na kolejích univerzity nebo v soukromí, bližší informace bude podána u zápisu do studia.

  Stipendium – studentům přijatým do studia na základě zákona č. 67/2022 Sb. bude poskytnuto stipendium na základní potřeby.

  Admission procedure rules and conditions for admission to studies in bachelor's and follow-up master's degree programmes at the faculty of materials science and technology VSB-TUO for the academic year 2021/2022.

  The deadline for enrolment is set for 20 April 2022.

  Based on the Rector’s Measure TUO_PRI_22_009 of 28.3.2022, applicants are exempted from the fee for acts related to the admission procedure to study, and students are exempted from the fee for studying in a foreign language.

  Accommodation is available in the university halls of residence or in private accommodation. Further information will be provided at the time of enrolment.

  Scholarship – students admitted to study based on Act No. 67/2022 Coll. will be provided with a scholarship for basic needs.

   

  Seznam dokumentů / List of documents

   

  Freemover

  Studenti ukrajinských univerzit budou přijímáni jako „Freemover“ do kurzu českého jazyka. Přijímací řízení je vyhlášeno od 1. 4. 2022 – 15. 4. 2022. Termín zápisu je stanoven na 20. 4. 2022. Výuka kurzu bude probíhat od 1.5. do 31. 8. 2022. Během této doby se mohou studenti připravit na následné studium na naší univerzitě.

  Přihláška a další informace je zde: https://www.ekf.vsb.cz/cs/o-fakulte/novinky/detail-novinky/?reportId=43335.

   

  Students from Ukrainian universities will be admitted as “Freemover” in the Czech language course. The admission procedure is announced from 1 April 2022 – 15 April 2022. The deadline for enrolment is set for 20 April 2022. The course will be taught from 1 May to 31 August 2022. During this time, students can prepare for subsequent studies at our university.

  The application form and further information is available here: https://www.ekf.vsb.cz/en/about-us/events-and-news/detail/?reportId=43335

   

  Informace v ukrajinském jazyce jsou dostupné na / Information in the Ukrainian language is available at https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/mimoradne-prijimaci-rizeni/.